Home
O NAS
NASZA MISJA
O NATUROPATII
BYŁO
BADANIA
ZAWÓD

  

WIZYTÓWKI KOLEGÓW TERAPEUTÓW

Marian BAJOREK 

MSTRZ NATUROPATII - DYPLOM PAŃSTWOWY OBRONIONY W MIRiP Warszawa

Stosowane terapie: hipnoza, pijawki, homeopatia, bioenergoterapia

kontakt: kom. 48 729 544 594

kontakt@marian bajorek.pl, www.marianbajorek.pl  

 

 

Założyciele cechu na zebraniu podjęli uchwałę o powołaniu POLSKIEGO CECHU NATUROPATÓW, który  zrzesza ludzi zajmujących się różnymi dziedzinami terapii naturalnych i prowadzących własna działalność zawodową. Łączy nas życzliwość wzajemna i szacunek, znamy swoje możliwości i przygotowanie zawodowe. Staramy się do naszego grona nie dopuszczać ludzi nieżyczliwych innym oraz tych dla których idea OTWARTEGO SERCA jest obca lub naiwna. 

Zostaliśmy wpisani do rejestru sądowego KRS pod pozycją 0000536746  i jesteśmy organizacją w pełni prawną i odpowiedzialną za działania w ramach cechu. Każdy z nas staje przed wszystkimi kiedy wygłasza swoją potrzebę wstąpienia do cechu. Wszyscy jesteśmy przyjmującymi lub oddalającymi kandydaturę przyszłego członka cechu. Osoba, która postępuje niewłaściwie tłumaczy swoje zachowanie przed całym zebraniem członków cechu.

Wybrane władze (ZARZĄD) reprezentują nas na zewnątrz w formalnych wystąpieniach zawodowych jak również poza Zebraniem Walnym podejmują decyzje dotyczące naszego właściwego funkcjonowania. Zebranie Walne wybrało na swoich reprezentantów osoby sprawdzone w różnych formach działania od dziesiątków lat (od 1981r.). Wiemy kto nas reprezentuje i wiemy jaki jest nasz wspólny cel.

W skład Prezydium Zarządu weszli: 

inż. Ryszard Ulman - Starszy Cechu

mgr Jarosław Cetens - Podstarszy Cechu

mgr Adam Kiczko - Podstarszy Cechu

mgr I. Skuza – Skarbnik/Członek Zarządu  

sekretarz /kierownik biura- I.Skuza

Komisja Rewizyjna: dypl.naturopata A. Bednarczyk, dypl. naturopata mgr M.Bajorek

Sąd Cechowy: dypl.naturopata J.Mrugała, dypl. bioenergoterapeutka A.Burzyńska

Jesteśmy zrzeszeni w Izbie:

 

Dn.  10.V. 2014 r.

ORYGINAŁ


STATUT
POLSKIEGO CECHU NATUROPATÓW
w Warszawie


     I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno- zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.
2. Cech posiada osobowość prawną.
3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz.U.nr.17 , poz. 92 ) zwanej dalej ustawą oraz niniejszego statutu.

§2
Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie rzemiosła naturopatii (naturoterapii) poza wykonywaniem działalności gospodarczej.

§3
1.Cech nosi nazwę : Polski Cech Naturopatów
2.Siedzibą Cechu jest Warszawa

§4


Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Warszawie, Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 

II. ZADANIA CECHU

§ 5


Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych naturoterapeutów (osób zajmujących się zawodowo terapiami naturalnymi między innymi takimi jak bioenergoterapia, biomasaż, zielarstwo, terapia manualna, terapia pijawką lekarską, clavipunktura, koloroterapia i innymi, które nie są leczeniem ). Utrwalanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, podnoszenie kwalifikacji, organizowanie na rzecz członków działalności kulturalno-oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji i sądów.

Do zadań Cechu należy w szczególności :

1) utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności   zawodowej,
2) organizowanie stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, działalności kulturalno-oświatowej i gospodarczej oraz wspieranie prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
3) reprezentowanie środowiskowych grupowych interesów wobec centralnych i terenowych organów władzy, administracji i sądów, wobec organizacji społecznych oraz gospodarczych,
4) udzielanie pomocy prawnej w postępowaniu sądowym, administracyjnym, oraz przed innymi organami orzekającymi, członkom posiadającym pełne prawa określone w § 9 ust.1, nie ograniczone warunkami wynikającymi z pkt. 2, przedstawienie właściwym terenowym organom władzy i administracji państwowej wniosków dotyczących rozwoju rzemiosła w zakresie reprezentowanych zawodów poprzez właściwe Izby i Związek Rzemiosła Polskiego, badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
5) udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
6) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych ,
7) rozpatrywanie skarg na działalność członków, współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
8) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
9) propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
10) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
11) organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych,
12) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,
13) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
14) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych , fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
15) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
16) prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

III.

CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§6


1. Członkami cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie objętym § 2 i § 5 statutu, a także w czasie określonym przez inne osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.

§7


2.Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji i wpłata wpisowego. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej . Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd cechu lub upoważniony zarząd ogniwa terenowego. Uchwała zarządu ogniwa terenowego wymaga zatwierdzenia przez zarząd cechu.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu kwartału od dnia złożenia deklaracji. Osoby, które nabyły członkostwo w cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art.2 ustawy z dnia 23 marca 1989 r. o rzemiośle.

 

§8


1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie .
2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§9


1. Członkowie mają prawo :
A) korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w §5 statutu,
B) wybierania i wybieralności do organów cechu
C) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu,
D) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu- dotyczących praw członka - do walnego zgromadzenia,
E) obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień ,
F) wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu,
protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zleceń,
G) uzyskiwania od organów cechu - na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji
cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz
zamierzeniach,
2. Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który:
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,
3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania,
o którym mowa w §25 ust.3 statutu.

 

§10


Członkowie cechu obowiązani są :
1) przestrzegać prawa, zasad etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady   współżycia społecznego,
2) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone usługi, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać .

 

§11


Członek cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności cechu .

§12


Członkostwo w cechu ustaje na skutek:
1)wystąpienia
2)wykreślenia
3)wykluczenia

§13


Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem . Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej .
Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu , licząc od końca m-ca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§14


Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w cechu .

§15


Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§16


1. O wykreśleniu członka cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczenie o możliwości odwołania się.
2. Uchwała w sprawach określanych w ust.1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 60 statutu.
4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
5. O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.
6. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia- zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w cechu.

§ 17


1. Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno -samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.
O wysokości składki cechowej, cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.

 

§ 18


Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
1) "honorowego starszego" lub "honorowego członka" cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,
2) "honorowego członka cechu" osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

IV. ORGANY CECHU

§ 19


Organami cechu są:
A. Walne Zgromadzenie członków ( zebranie delegatów)
B. Zarząd
C. Komisja rewizyjna
D. Sąd cechowy
E. Zebranie członków sekcji ( terenowej/ zawodowej) i zarządy sekcji. Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B,C,D,E. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
Wybory starszego cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 za wyjątkiem wymienionych pod lit. E dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu w trakcie kadencji dokonuje się w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
Za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalanych przez Zarząd Cechu.


A. Walne Zgromadzenie członków.

§20


Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 

§ 21


1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego,
3) określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
5) rozpatrywanie sprawozdań zarządu komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu lub wystąpienia z nich,
8) upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
9) uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
10) nadawanie godności członka honorowego cechu,
11) rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu,
12) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§ 22


Odwoływanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego – przed upływem kadencji- może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.


§ 23


1. Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków - walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
2. Delegatów wybierają ogniwa terenowe lub sekcje zawodowe na okres kadencji zarządu, przy czym, członek cechu głosuje albo w ogniwie terenowym albo w sekcji zawodowej. Przy liczbie członków do 1000 wybiera się jednego delegata na 6 członków, ponad 1000 do 1500 - jednego delegata na 8 członków ponad 1500 - jednego delegata na 10 członków.
3. Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.                                                                    4. Na żądanie 1/4 ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.§ 24


1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu , starszy cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:
1) komisji rewizyjnej,
2) izby rzemieślniczej,
3)1/4 ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.
3. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.

§ 25


1.O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym skutecznym sposobem na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2.W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów :
1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2) sprawozdania zarządu,
3) projektów uchwał,
4) protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia
3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek - będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.

§ 26


1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednia trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych,
3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

 

§ 27


1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części członków cechu lub delegatów.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, zarząd obowiązany jest - nie później niż w ciągu I4 dni - zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3. Jeśli zwołujący w zawiadomieniach uprzedzi, że w wypadku nie wypełnienia wymogu określonego w ust. 1 zwołuje w z góry wyznaczonym , nie późniejszym niż 14 dniowym – II terminie, to będzie ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.
5. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu statutu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów.
6. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu, ani likwidacji cechu.
7. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.

§ 28


1. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2.Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
3.Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia zarząd cechu przesyła w ciągu miesiąca izbie rzemieślniczej.

B. Zarząd cechu

§ 29


Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30


1. Zarząd składa się z 4  do 9 osób, w tym prezesa zarządu - Starszego Cechu, wiceprezesów zarządu ( zastępców prezesa zarządu) - Podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu – prezesa zarządu, a pozostałych członków zarządu razem.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego / Podstarszych, sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i uczestniczącym w zebraniu członkom.
5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w cechu.
6. Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust.4 statutu.

§ 31


1. W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów wg kolejności umieszczenia na liście.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

§ 32


Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§ 33.


1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem cechu, a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w § 21.
3) zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
4) powoływanie sekcji zawodowych i ogniw terenowych oraz komisji. Kadencja władz ww. sekcji, ogniw i komisji upływa wraz z kadencją zarządu cechu,
5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,
6) powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie zobowiązującymi zasadami płac,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
8) ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia,
9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków

 

§ 34


1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu I4 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35.


1. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje Starszy lub Podstarszy Cechu.
2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
3. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć kierownik biura z głosem doradczym.

§ 36.


1. Uchwały zarządu nogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub Podstarszego Cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.
5. Do reprezentacji Cechu na zewnątrz uprawniony jest Starszy Cechu lub jeden z Podstarszych wraz z Członkiem Zarządu.


Komisja rewizyjna


§ 37


1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.
2. Komisja rewizyjna składa się z 2 lub 3 członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu.
Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem, warunkiem wyboru jest uzyskanie liczby głosów, lecz nie mniej niż 50%+1. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji - w jego prawa i obowiązki wchodzi wiceprzewodniczący.

§ 38


l. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu, z tym że na
wniosek 1/4 ogólnej liczby członków cechu i zarządu cechu- badanie powinno być
przeprowadzone w każdym czasie,
2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu
zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.
3) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4) przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium
zarządowi,
5) wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości .
II. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną.

 

C. Sąd cechowy

§ 39


Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40


1. Sąd cechowy składa się z 2 lub 3 członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden.
2. Sąd cechowy wybiera spośród siebie 1 zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 41


1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 42


I. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do l roku,
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat ,
5) wykluczenie.
II. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może - niezależnie od orzeczenia kary - zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43


I. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
II. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) umyślne działanie na szkodę cechu,
3) uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44


1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45


Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

§ 46


Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.

 

 

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§ 47


l. Członkowie cechu z terenu jednego lub kilku województw / regionów mogą za zgodą zarządu
cechu utworzyć sekcję terenową stanowiącą ogniwo terenowe cechu.
2. Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
3.W cechach mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenie
wybierają sekcje wskazane w § 23.
4. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.
5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu.
Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.
6. Do zadań sekcji należy:
1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania
zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy
rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
5) utrzymywanie kontaktów z lokalnymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami działającymi zwłaszcza w zakresie radiestezji i bioenergoterapii w celu popularyzacji możliwości profesjonalnego rozwoju amatorsko kształtowanych umiejętności oraz popularyzacja i budowanie społecznego zaufania do ww zawodów.
7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego i uchwał zarządu cechu.
8. Sekcje zgodnie ze statutem współtworzą program i politykę cechu, a następnie realizują je w lokalnym wymiarze terytorialnym.
9. Zasady wyborcze opierają się na niniejszym statucie. Opracowane przez zarząd sekcji wymagają zatwierdzenia przez zarząd cechu po zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 48


1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może powołać stosowne komisje.
2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przestawiają zarządowi.
3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

§ 49


1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
2. Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 50


Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 51


1. Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenie cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez walne zgromadzenie cechu.
Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala walne zgromadzenie kierując się wskazówkami merytorycznymi Związku Rzemiosła Polskiego.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są : Starszy Cechu, Skarbnik lub jeden z Podstarszych.

§ 52
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej izby rzemieślnicze i Związku Polskiego oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

 

VIII. BIURO CECHU

§ 53


1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwal organów cechu,
2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

§ 54


1. Kierownikiem biura cechu może zostać osoba, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3-letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2. W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3-letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 55


Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

§ 56


Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 57


1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

X. LIKWIDACJA CECHU

§ 58


1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością 3/4 głosów.
2. Cech przechodzi także w stan likwidacji jeśli zamarła działalność organów cechu , poziom opłacania składek członkowskich nie przekracza 25% i brak jest chętnych do sprawowania funkcji w statutowych organach cechu.
3. Jeśli walne zgromadzenie członków nie było w stanie dokonać wyboru komisji likwidacyjnej wówczas „z urzędu” w skład ww komisji wchodzą: starszy/ podstarszy  cechu, skarbnik ,sekretarz oraz przewodniczący/ zastępca komisji rewizyjnej i sądu cechowego.
4. O przejściu cechu w stan likwidacji komisja likwidacyjna powiadamia na piśmie izbę rzemieślniczą, sąd rejestrowy, urząd skarbowy itp.


Niniejszy Statut Polskiego Cechu Naturopatów uchwalono
na Walnym Zgromadzeniu Założycieli w dn.   10 .V.2014r.

 


Przewodniczący Walnemu Zgromadzeniu Członków/Starszy Cechu

  

 

 

 

 

 

 

Copyright PCN
For problems or questions regarding this web contact bioenergoterapia@wp.pl.
Last updated: listopada 02, 2023.